Verkoopsvoorwaarden

Welkom bij deze Sonorus Internet Site (hierna: de "Site") in het World Wide Web. Gelieve deze site met Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Sonorus, door te lezen. Zodra u browst, deze Site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, maakt u dan geen verder gebruik van deze site.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter: Sonorus B.V.B.A. beheert en onderhoudt deze site vanuit haar kantoren in Brussel. Op (het gebruik van) deze site en alle transacties met Sonorus B.V.B.A., is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, ook die slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Brussel. Indien u hiermee niet akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze site. Als u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving. Met uitzondering van de historische informatie die op deze site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan daardoor onzekerheden bevatten.

Eigenaar en gebruiksrestricties : De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud"), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van Sonorus B.V.B.A., of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden. De naam Sonorus als ook het Sonorus logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sonorus B.V.B.A. Het is toegestaan om gedeelten van deze Site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen ten einde:
(1) een bestelling bij Sonorus te plaatsen, of (2) gebruik te maken van deze Site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voor zover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft. Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonorus of de betreffende (auteurs)rechthebbende. Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met een van de op deze Site genoemde Gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Sonorus opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonorus, ten strengste verboden.

Inhoud van de site: Sonorus stelt deze site ter beschikking ten einde haar klanten een indruk te geven van de muziekinstrumenten en onderdelen hiervoor in haar assortiment. Sonorus streeft er naar de informatie op deze Site zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze Site steeds volledig, juist of actueel is. Ten einde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Sonorus de informatie op deze site van tijd tot tijd aanpassen. Aan de op deze site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie betreffende de aangeboden artikelen worden ontleend. Sonorus behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen door te voeren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: Sonorus is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site. Sonorus is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Sonorus bestelde artikelen.

Over onze prijzen: De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt gelden alleen voor Internetbestellingen. De prijzen van sommige artikelen kunnen verschillen met de prijzen die staan aangegeven in de papieren Sonorus catalogus. De prijzen op de site en in de papieren catalogus kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De catalogusprijzen die op deze site zijn aangegeven, zijn geadviseerde verkoopprijzen. Deze zijn indicatief en hoeven niet overeen te komen met de gehanteerde verkoopprijzen in uw omgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typografische of fotografische fouten.

Verkoop: Wij behouden ons het recht voor om verkoop te beperken of te weigeren.

Uw gegevens: U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze Site stuurt of op andere wijze aan Sonorus ter beschikking stelt eigendom van Sonorus worden en blijven.
Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijk- of strafrechtelijke aansprakelijkheid te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.

Persoonlijke informatie:  Persoonlijke informatie die u aan de website van Sonorus toevertrouwd wordt niet op de website bewaard, maar opgeslagen op extra beveiligde servers en deze informatie wordt nooit aan andere partijen doorgegeven.

Om uw privacy te waarborgen: Sonorus verklaart dat het alle klanteninformatie confidentieel behandeld en alleen gebruikt wordt om u nog beter te kunnen helpen. Sonorus waarborgt de privacy van deze informatie door middel van goed beveiligde met password beschermde servers. Dit stelt ons namelijk in staat om uw rekening te onderhouden en u op de hoogte te houden van nieuwe producten, speciale aanbiedingen en andere diensten zodra deze beschikbaar komen. Sonorus streeft ernaar om al deze informatie te allen tijde accuraat bij te houden. Na aanmelding en inloggen op deze web site kunt u deze informatie zelf inzien en zo nodig aanpassen.
We analyseren geregeld hoe bezoekers van onze web site deze gebruiken om zodoende een beter beeld te krijgen hoe de web site gebruikt wordt waardoor we in staat zijn verbeteringen aan te brengen. De informatie die we hiervoor verzamelen wordt alleen beoordeeld op het totale beeld en dus niet op klantniveau. Deze analyses zullen in rapporten verwerkt worden, maar hier zal geen individuele en persoonlijke informatie in te herkennen zijn.

Cookies: Cookies worden gebruikt om een unieke identificatie te koppelen aan uw computer wat gebeurd via een technische voorziening in uw Internetprogramma. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maar stelt de web site in staat u te herkennen als u terugkomt op de Sonorus web site en wordt ook alleen maar voor dit doel gebruikt.
Levertijden:  De levertijden worden enkel ten titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend. Het niet naleven van de opgegeven levertermijn kan niet worden ingeroepen om interesten of schadevergoeding te vorderen, van welke aard ook.
Facturatie:  Alle facturen welke niet betaald zijn op hun vervaldag zullen verhoogd worden, in volle recht, met 12,5% interest per jaar en dit zonder aanmaning. Bovendien, na het verzenden van een brief met aanmaning tot betaling, zal een bijkomende schadeloosstelling dienen te worden betaald van 15% met een minimum van 50 € De goederen blijven onze eigendom totdat de gehele factuur voldaan is.
Klachten: Alle klachten, behalve voor onzichtbare gebreken, zullen enkel ontvankelijk zijn indien ze ons schriftelijk binnen de acht dagen bereiken na levering. Na deze termijn of wanneer de goederen reeds gebruikt zijn, zal geen enkele klacht nog in overweging genomen worden.
Waarborg: Indien bepaalde goederen met reden werden afgewezen omdat ze niet conform of niet in orde waren en voor zover de klacht ons schriftelijk is toegekomen binnen de 8 dagen, bij verborgen gebrek onmiddellijk na zijn ontdekking, behouden wij ons de keuze voor de goederen of defecte stukken te vervangen of terug te betalen aan de aankoopprijzen. Geen enkele andere schadeloosstelling kan door de koper worden geëist.
Verkoopsvoorwaarden:  Behalve anders dan overeengekomen en enkel en alleen wanneer schriftelijk door ons bevestigt, aanvaardt de koper bij bestelling al onze verkoopsvoorwaarden en ziet de koper af van zijn aankoopvoorwaarden.
Herziening van gebruiksvoorwaarden: Sonorus B.V.B.A. is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of gedeeltelijk uitvoerbaar blijken, blijft het overige gedeelte van de voorwaarden van deze site onverminderd van kracht. Door gebruik te maken van deze Site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijn de voorwaarden kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.